Fotogaléria| Certifikatý| Registrácia| Obchodné podmienky| Kontakt
Prihlasenie
Meno:
Heslo:

Nákupný košík
eur
Kategórie
- Stolné počítače
- Notebooky a ultrabooky
- Tablety a čítačky
- Telefóny, hodinky a navigácie
- Pokladničné sys.,Terminaly
- Satelitná technika
- Servery
- Skrinky a zdroje
- Základné dosky
- Procesory
- Pamäte
- Grafické karty, strižne a TV tunery
- Pevné disky a radiče
- Mechaniky
- Prenosné pamäte a čítačky
- Multimédia, audio
- Klávesnice, myši, ovládače
- Monitory
- LCD-TV, Plasma-TV
- Projektory a prezentačná technika
- Tlačiarne, multifunkné zariadenia
- Dohľadové systémy
- Skenery
- Software
- Diskové polia, NAS
- Záložné zdroje
- Sieťové prvky aktívne
- Sieťové prvky pasívne
- Sieťové prvky bezdrôtové
- Zálohovanie dát
- Spotrebný materiál
- Kancelárska technika a médiá
- Foto-video
- Herné konzoly
- Spotrebná elektronika
- Elektro a osvetlenie
- Káble, prepínače
O spoločnosti| Obchodné podmienky| Kontakt
Batérie Hľadaj

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou FESI comp, s.r.o. Duklianska 3A, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36597431,IČ DPH: SK2022067322, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 17044/V (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu http://www.fesicomp.sk (ďalej len obchod). Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti, požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.


III. Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov UPC, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 4 dní po výzve od prevádzkovateľa obchodu. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne prvému dopravcovi na prepravu, ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške, inak je tovar majetkom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (t.j. do 24 - 48 hod. pri prevzatí tovaru na prevádzke  a ďalších  24 - 48 hod v prípade poslania tovaru kuriérom) po zaplatení elektronickej objednávky na účet FESI comp, s.r.o.. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia v prípade ak nie je tovar na sklade. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody, vyplývajú špeciálne požiadavky.


IV. Kúpna cena a platby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, možnosťou platby formou elektronického platobného styku (TatraPay a pod.), prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Objednávky neuhradené do 6 pracovných dní sa automaticky rušia.


V. Záruka, reklamácie, doklady

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje). Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené inak, tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru zmocnená (porušená ktorákoľvek plomba na výrobku !!!).


VI. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky. Prevádzkovateľ upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje na týchto stránkach. Prevádzkovateľ prideľuje individuálne zľavy registrovaným kupujúcim na základe vyhodnotenia zrealizovaných objednávok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky, s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Dôležité upozornenie :

Záručný a reklamačný poriadok
Všeobecné ustanovenia

1.) V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva FESI comp, s.r.o., so sídlom Duklianska 3A , 052 01 Spišská Nová Ves  nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia  zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2.) Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým FESI comp, s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil od predávajúceho určitý tovar.

3.) Tento Reklamačný poriadok: - je zverejnený na internetovej stránke http://www.fesicomp.sk
     - je viditeľne umiestnený v prevádzkárni FESI comp, s.r.o. , Duklianska 3A , v ktorej sa predávajú výrobky spotrebiteľovi alebo poskytujú služby spotrebiteľovi
     - je v tlačenej forme dostupný spotrebiteľovi

4.) Uzavretím kúpnej zmluvy medzi FESI comp, s.r.o. a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi FESI comp, s.r.o. a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ  k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby ( záručný list ).

5.) Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej súvisiacimi ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

6. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany FESI comp, s.r.o. pre zákazníkov, ktorí splňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

7. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

8. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Zodpovednosť za vady

1.) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistil, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2.) Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ). Dlžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokial predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže splňať aj faktúra alebo dodací list, pokial predávajúci na nich vyznačí dlžku trvania záručnej doby.

4.) Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

5.) Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
- prirodzeným opotrebením véci,
- nesprávnou obsluhou v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením veci ( napr.: zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr.: prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory)

Reklamácia sa nevzťahuje na výrobok:

- ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie,
- ktorý bol poškodený živelnou pohromou,

Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo nálepka.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

1.) Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba zančína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

 

2.) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená.

3.) Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s predávajúcim reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu  nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

4.) Tovar na reklamáciu je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu dodávateľa uvedeného v dodacím liste. Zabalte ho do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Vybavenie reklamácie

1.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

2.) Predávajúci môže vády namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

3.) Ak ide síce o odstrániteľné vady ale kupujúci nemôže pre väčší počet rôznych vád vec riadne užívať, väčším počtom vád sa rozumie vyskytnutie sa aspoň troch rôznych vád, kupujúci môže po dohode s dodáveteľom odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ môže punúknuť aj iný druh tovaru v hodnote kúpnej ceny pôvodne dodaného tovaru.

4.) Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 1 a 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní.

5.) V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

© 2005 - 2015 FESI comp, s.r.o.